Akty prawne

Ujednolicone teksty aktów prawnych pochodzą z programu System Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

www. lex.pl

www.wolterskluwer.pl


>>Ustawa Prawo Łowieckie<<

>>Rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną<<

>>Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz<<

>>Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych<<

>>Rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania<<

>>Rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych<<

>>Rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne<<

>>Rozporządzenie w sprawie stosowania pułapek żywołownych<<

>>Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymania chartów rasowych i ich mieszańców<<

>>Rozporządzenie w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej<<

>>Rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych<<

>>Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych<<

>>Rozporządzenie w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich<<

>>Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego<<

>>Rozporządzenie w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polski Związkiem Łowieckim<<

>>Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych<<

>>Ustawa o broni i amunicji<<

>>Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń<<

>>Rozporządzenie w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni<<

>>Rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz karty rejestracyjnej broni<<

>>Rozporządzenie w sprawie Europejskiej karty broni palnej<<

>>Rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przewozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium<<

>>Rozporządzenie w sprawie pozbawienia broni cech użytkowych<<

>>Rozporządzenie w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategorią broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni<<

>>Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencji broni i amunicji<< 

>>Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie<<

>>Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic<<

>>Rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic<<

>>Ustawa o ochronie zwierząt<<

>>Rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne<<

>>Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt<<

>>Ustawa o lasach<<

>>Ustawa o ochronie przyrody<<

>>Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt<<

>>Rozporządzenie w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody za które odpowiada Skarb Państwa<<